Eins zwei drei

problem

I Bergen har Politiet avvist anken fra de skadede etter steinkastingen i sommer, med begrunnelse i at saken har blitt håndtert på riktig måte av Politiet. På en annen kant av landet må en Stabæksupporter møte i retten fordi en politimann mener han kom med ubekvemsrop i etterkant av FFK - Stabæk.

Med noe fornyet håp ble det tidligere i høst, umiddelbart etter henleggelsen av steinkastersaken i Bergen, avsendt en omfattende anke til politiet i Bergen med anmodning om at saken blir tatt opp igjen. Kontakt med advokat ble formidlet av Ultras 1912 til de 3 skadede, og klagen følger nedenfor.

ANM. NR. 11716460
Fornærmet ANONYMISERT

Klage over henleggelse / Begjæring om omgjøring

Undertegnede bistår ANONYMISERT.

Undertegnede fikk sakens dokumenter til gjennomsyn første gang 3. oktober, og vil av den grunn komme med ytterligere merknader slik også varslet i den foreløpige klagen.

Gjerningsmann, (heretter kun omtalt på Ultras1912.no som N.N.) ble siktet i saken etter å ha kastet brostein mot en buss med Stabæksupportere. N.N. har for øvrig en lengre historie i det s.k. casualsmiljøet i Bergen.

Casuals er et voksende problem i Norge, og Bergen har i lengre tid vært kjent for å ha landets mest fryktede casualsmiljø. At miljøet er både fryktet og utbredt i spesielt Bergen, er ikke overraskende når man ser hen til politiets handlemåte i saken. Politiet straffer personene som stanset N.N., samtidig som de henlegger saken mot gjerningsmannen.

Hordaland politidistrikt sender dermed ut et signal om at det ikke tolereres at man stanser personer som blir tatt på fersk gjerning for å ha foretatt en handling som kunne fått dødelig utfall, samtidig som politiet klart gir til kjenne at gjerningsmannens handling er akseptabel, så lenge man opptrer i gruppe.

Det skal videre understrekes at det kun kan anses som flaks at det ikke oppstod mer alvorlig personskade i saken eller at liv gikk tapt. En person fikk blant annet en brostein i hodet, mens en annen person fikk kuttskader fra glass i halsregionen. Liv kunne således gått tapt i saken.

Politiet begrunner i påtegningsarket henleggelsen med at det ikke er grunnlag for å knytte N.N. til legemsbeskadigelsen av de fornærmede, samt at politiet ikke kan se at N.N. forsett strekker seg lengre enn til skadeverk. N.N. har etter politiets opplysninger således aldri vært siktet for legemsbeskadigelse overhodet (selv om han i avhøret er benevnt som siktet i sak om legemsbeskadigelse).

Slik undertegnede videre forstår politiets påtegningsark er saken henlagt mot N.N's kamerater som også kastet stein (som N.N. har nektet å opllyse om hvem er).

Undertegnede vil anføre at politiets begrunnelse er feilaktig og vitner om et dårlig juridisk skjønn.

N.N. burde het klart vært siktet i legemsbeskadigelsessaken og han burde også vært siktet for forsettlig drapsforsøk.

I tillegg til å påklage henleggelsen av siktelsen mot N.N. sine ikke navngitte venner, vil vi også begjære omgjøring slik at også N.N. blir siktet i legemsbeskadigelsessaken, i tillegg til en siktelse for forsettelig drapsforsøk.

N.N. erkjenner i sitt avhør (på side 2) at angrepet på Stabækbussen fremstod som helt umotivert og uten at det var noen spesiell foranledning til at han og kameratene skulle kaste stein mot en buss med blant andre flere kvinner og små barn.

N.N. erkjenner videre på side 3 i avhøret at han innså forut for steinkastingen at det å kaste brostein mot en glassrute hvor det sitter personer på den andre siden kan medføre svært alvorlig personskade.

N.N. erkjenner videre i neste avsnitt at han vurderte om han skulle gå fra stedet, men at han bestemte seg for å gjennomføre handlingen, til tross for at han var inneforstått med skadepotensialet.

N.N. erkjenner videre på side 2 i avhøret at han kastet brosteinen mot bussruten så hardt han overhodet maktet. Han ønsket således å utføre mest mulig skade, og hadde innsett at han ved gjennomføring av handlingen kunne drepe flere av blant andre de små barna som satt inne i bussen som hovedsaklig fraktet familier på vei til å overvære en fotballkamp.

N.N. sin eneste unnskyldning for handlingen er at han opptrådte i gruppe samt at han hadde drukket alkohol. Ingen av disse "unnskyldningene" er straffefriende. N.N. skal bedømmes på selvstendig grunnlag og som han var edru.

Dersom man skal se teoretisk på den handlingen N.N. har gjennomført, så har han tenkt gjennom handlingen i forkant og innsett at en slik handling kan medføre svært alvorlig personskade. Han har deretter vurdert om han skal gjennomføre handlingen, og bestemt seg for å allikevel gjennomføre handlingen. Han har også erkjent at når han gjennomførte handlingen, så benyttet han så mye kraft han klarte, i håp om å gjøre mest mulig skade.

Hvorvidt det var den steinen N.N. kastet som medførte alvorlig personskade på flere av de tilreisende Stabæksupporterne eller om dette var steinene hans kamerater kastet, fremstår i denne sammenheng som irrelevant.

N.N. oppfyller uansett alle vilkår for å ha gjennomført et forsettelig forsøk på drap, og i hvert fall et forsettelig forsøk på legemsbeskadigelse med farlig redskap, jfr. strl. paragraf 229 og 232.

Det registreres for øvrig at Hordaland politidistrikt overhodet ikke har gjort et eneste forsøk på å avdekke hvem de andre som kastet stein var, bortsett fra å stille N.N. et spørsmål om dette i avhøret. N.N. ønsket ikke å besvare dette spørsmålet. Politiets etterforskning fremstår således som mangelfull.

Det anses som oppsiktsvekkende at politiet henlegger en sak mot en person som erkjenner å ha oppfyllt alle vilkår for å ha utført et forsettelig forsøk på grov legemsbeskadigelse med farlig redskap. I tillegg foreligger det vitneutsagn fra personer som så at personen kastet brostein.

Det anmodes om at Hordaland Stadsadvokatembeter omgjør henleggelsen av saken mot N.N. sine kamerater, samt at N.N. selv blir siktet for forsettelig drapsforsøk, subsidiært (forsøk) på grov legemsbeskadigelse med farlig redskap.

Vennlig hilsen
...
Advokat

Ikke lenge etter kom svaret fra Statsadvokaten i Hordaland.

_________________________________________________________________________________

Underretning om avgørelse etter klage på henleggelse.

Det vises til klage ved Adv ... på politiets henleggelse av legemskrenkelsessak med anm.nr 11716460. Klagen har nå vært behandlet av Statsadvokaten i Hordaland som ikke har funnet grunn til å omgjøre henleggelsen. Statsadvokatens beslutning følger vedlagt i kopi. Beslutningen kan ikke påklages.

_________________________________________________________________________________

Hordaland Statsadvokatembeter

Påtegningsark

- Klage over henleggelsesbeslutning fra ANONYMISERT

N.N. ble pågrepet ifb. med at en buss med tilhengere av fotballklubben Stabekk ble angrepet med brostein i Bergen. ANONYMISERT var en av flere som ble skadd ved dette.

N.N. er bøtelagt i henhold til egen erkjennelse for skadeverk på bussen. Ingen er strafforfulgt for legemsbeskadigelsene som oppstod inne i bussen. At legemsbeskadigelsessakene ble henlagt med ukjent gjerningsmann den 31. August, er rettidig påklaget.

I forhold til N.N. vil riktig henleggelseskode være bevisets stilling, 058. Han er den eneste navngitte kjente gjerningsmannen. Det er imidlertid betydelig bevistvil hvorvodt den stein han kastet gikk gjennom vinduet i bussen. Imidlertid kan det sies at han har vært medvirkende til andres steinkasting i kraft av tilskyndelse og deltakelse i samme handling. I teorien om medvirkningslære synes N.N. å komme innenfor rammene for straffbar medvirkning. I praksis er en imidlertid ut fra en total vrdering av saken kommet til å ikke ville kunne føre bevis utenfor rimelig og forstandig tvil så lenge andre utøvere ikke er kjent.

Klagen tas således ikke til følge. Øvrige kjente gjerningsmenn enn N.N. finnes ikke. Det er da riktig å bruke kode 014 i forhold til umiddelbare gjerningsmenn og kode 058 i forhold til N.N.

Vanlig underretning bes gitt herunder om at denne beslutning ikke kan påklages, og at det er adgang til å reise privat straffesak.

Hordaland statsadvokatembeter, 11. oktober 2011

Erik Stolt-Nielsen

Et kort og konsist avslag som egentlig bare følger den røde tråden vi har sett siden i sommer. Vi i Ultras1912.no må bare beklage til de 3 skadede som vi har oppfordret til å forfølge saken fremfor å legge den bak seg; det ser ikke ut til at rettsstaten Bergen vil lytte uansett. Med kun en bøtesats for hærverk å forholde seg til er det overveiende sannsynlig at våre tilreisende supportere har blitt straffet hardere enn personen som angrep dem med stein.

Politiet i Hordaland sliter under budsjettkutt og lav bemanning, og har vist til at det finnes en prioriteringsliste over saker som skal på agendaen.  Man kan vel vanskelig tenke seg hvor i denne listen vår sak er. Å henlegge saker på fulltid er åpenbart en krevende oppgave, spesielt med tanke på at ingen av de aktuelle tjenestemennene som ble forsøkt oppringt mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, påfølgende mandag og tirsdag evnet ta telefonen, selv om resepsjonisten sa de var på kontoret.

Den økonomiske situasjonen er lik i flere deler av landet. I Follo Politidistrikt ligger de så langt bak at selv et dokumentert tyveri med bilder av registreringsskilt ikke engang utløser utrykning.  Dette plager selvsagt også et hardt presset Politi selv, og tillitsvalgt Nerhus sier det er utrolig vanskelig for dem

Men det er heldigvis ikke så galt at Politiet ikke kan stevne en Stabæksupporter for retten (eller innkalle til hovedforhandling på grunnlag av ikke vedtatt forelegg) fordi én (1!) polititjenestemann mener han skal ha ropt Nazi-politi i etterkant av FFK - Stabæk. Lokalbefolkningen i Follo er sikkert svært glade for at Politiet bruker tid og ressurser på å nære sin egen stolthet mens småbåtene deres ruller ut på polskregistrerte tilhengere uten at Politiet rykker ut!

Det var først noen uker etter kampen brevet kom i posten. 6000 kr i bot for "å ha ropt "nazi-politi" mens en politimann bistod en trailersjåfør", stod det. Bare synd at politibetjent Henning Myklebust i sin versjon av saken roter svært mye med fakta og sammenheng. Kanskje mistet han bakkekontakten litt da han hoppet på Tomasz Wacko, tok kvelertak og presset hodet hans ned i bakken slik at han døde av skadene? Dog, frikjent for drap ble han, og siden rettsstaten fungerer tilfredsstillende kan vi neimen ikke bruke det mot ham.

I forelegget heter det at supporteren ropte nazi-politi gjentatte ganger mens han bistod en trailersjåfør. Imidlertid så alle vi som var der at det var 2 politifolk i bilen, der den ene gikk bort til en trailersjåfør, mens den andre trakk vår bussjåfør tilside. Vi hadde allerede blitt holdt igjen på stadion etter kampen, og eskortert ut av sentrum etter en litt uheldig steinkastingepisode for noen år siden (deja vu!), og det var slitsomt å føle at Politiet igjen skulle plage oss. Derfor startet noen av supporterne den sarkastiske sangen "eins zwei drei - nazi polizei", som har blitt sunget både hjemme og borte siden mange av oss var små - alltid med et glimt i øyet. Men, og det er et problem, styremedlemmet i Stabæk Support som ble vinket ned til politibilen en stund etterpå deltok ikke i sangen. Uten å egentlig bli forklart hva som var galt ble han bedt om å oppgi personalia, noe han også gjorde uten protester. Hva som egentlig lå bak ble ikke klart før brevet kom i posten.

Ultras1912.no gratulerer og setter opp buss til Follo for alle som har ført seg opp som vitner på at styremedlemmet ikke deltok i sangen (ca 20 stk). For er det én ting vi har lært av Politiet i år er det at man kan slippe unna med hva som helst, sålenge man opptrer i gruppe. På godt og vondt.

Å følge prosesser og papirbyråkrati er for mange av oss like underholdende som å se gress gro, derfor har nettredaksjonen plantet et lite frø med Super Skunk som i det minste gjør at stemningen stiger når det først har blitt gress. Vi smører oss foran og bak med tålmodighet og gleder oss til de siste kampene denne sesongen, og alle påfølgende sesonger hvor nå enn de må spilles. I mellomtiden kverner systemet sin vante gang. 

Forza Stabæk

Vi har 43 gjester og ingen medlemmer på besøk.